تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 0:14 | نویسنده : نجمه.ح

کتاب محیط های  پاسخده اثری از:ای بنت لی،آلن الکک،پال مورین،سو مک گلین و گراهام اسمیت می باشد.

این کتاب شامل هشت بخش می باشد که به ترتیب عناوین بخش ها عبارت اند از:

1.نفوذ پذیری: امکان رفتن یا نرفتن مردم به یک مکان کیفیتی است که نفوذ پذیری خوانده می شود که معادل با راههایی است که برای ورود به یک محیط می باشد که از نحوه طراحی نشات می گیرد.این راههای بالقوه باید شفاف و دیدنی باشند.لذا اساسا عامل محوری دست یابی به یک محیط پاسخده نفوذ پذیری آن محسوب می گردد.در کتاب اینگونه آمده:فضاهایی می توانند به مردم قدرت انتخاب دهند که قابل دسترسی باشند.بنابراین حدی از قدرت انتخاب که یک محیط به مردم می دهدتا بدان طریق از مکانی به کان دیگر بروند،یک معرف کلیدی جه ارزیابی پاسخدهندگی آن محیط تلقی می شود.ما این کیفیت را نفوذ پذیری می نامیم.(به زبانه عامیانه خودمان نفوذ پذیری یک محیط یعنی تعداد و نوع راههایی که به ان محیط وارد میشویم و هرچه تعداد این راه ها بیشتر باشد میزان نفوذ پذیری محیط مورد نظر هم بیشتر می شود)

2.گوناگونی: استقرار انواع کاربری ها روی یک موضع طراحی دلالت دارد. بر تنوع قابلیتی که به مردم عرضه می گردد گوناگونی نامیده می شود.در کتاب اینگونه آمده:مکان های نفوذپذیر زمانی دارای ارزش می باشند که بتوانند تنوعی از تجربیات را عرضه کنند که کلید اصلی این گوناگونی،گوناگونی در کاربری می باشد.هدف از این گوناگونی افزایش حق انتخاب است.

3.خوانایی: چگونگی و سهولت درک مردم از فرصت ها و موقعیت هایی که محیط به آنان عرضه می دارد کیفیتی است که خوانایی گفته می شود و از طراحی تاثیر می پذیرد.در کتاب بدین شرح ذکر شده:که مردم زمانی می توانند از محیط مورد نظر و کوناگونی های موجود در ان و راه های ارتباطی ان استفاده کننند که بتوانند سامان فضایی مکان و انچه در ان می گذرد را درک کنند.خوانایی در دو سطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت اهمیت پیدا می کند.انچه حائز اهمیت است این است که خوانایی(یعنی میزان درک از محیط)در محیط های مدرن نسبت به همتای سنتی خود بسیار ضعیف و ناچیزند.

4.انعطاف پذیری: می تواند ابعاد توانمندی محیطی معلوم جهت پاسخگویی به استفاده های مختلفی که با اهداف مختلف مردم سازگار باشد تاثیر بگذارد.در کتاب امده است:مکان هایی که بتوانند برای منظورهای متنوعی به کار آیند نسبت به مکانهایی که برای کاربری مشخص و محدودی طراحی شده اند حق انتخابهای بیشتری را به کاربران عرضه می کنند.به محیط های دارای این کیفیت انعطاف پذیر می گویند.انچه در طراحی فضاها صورت میگیرد این است که حق انتخابها به حداقل برسد چرا که این خواسته کارفرماها میباشد برای اینکه کاربران تنها در فضا فعالیتی را که کارفرما می خواهد انجام دهد.ما می دانیم که مردم به این دلیل به فضاهای همگانی می روند تا سایر مردم را تجربه کنند بنابراین فعالیت های منفک از یکدیگر به واحدهای جدا از هم باعث از بین رفتن انعطاف پذیری میگردد.

5.تناسبات بصری: می تواند به جزییات ظاهری یک مکان آنگونه که مردم را از گزینه های قابل عرضه به خودشان آگاه کند تاثیر بگذارد.در کتاب این گونه امده:تصمیمات ابتدائی در مورد طراحی محیط که منجر به شکل گرفتن چیزی شده که طرح در حالت کلی باید به ان شبیه باشد.حالا ما باید با جزئیات بیشتری بر ظاهر ان متمرکز شویم زیرا تاثیر بسزایی در تعابیر مردم از مکان دارد چرا که مردم اماکن را بر مبنای معانی مترتب با ان تعبیر و تفسیر خواهند نمود.وقتی که این معانی پشتیبان پاسخدهندگی محیط باشند،مکان دارای تناسبات بصری می باشد.

6.غنای حسی : می تواند به قوام گزینه های مربوط به تجربیات حسی مردم تاثیر بگذارد.در کتاب بدین شرح امده:هنگام ساخت محیط اضافه کردن جزئیات بیشتر و تصمیم سازی های بعدی باید به جهتی سوق پیدا کنند که تنوع تجربیات حسی را که موجب لذت کاربران می شود افزایش دهد که ما به چنین کیفیتی غنای حسی می گوییم.

7- رنگ تعلق:می تواند به حد و اندازه ای که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را به مکان پیدا میکنند تاثیر بگذارد.

((این خلاصه ای از کتاب محیط های پاسخده بود که هر هفته تحلیل و بررسی یکی از فصل ها را به طور مفصل بر روی وب خواهم گذاشت))

 

 

   • عیسی زاده
  • قالب بلاگفا